Procedura reklamacji

1.     Podstawą reklamacji są przepisy o rękojmi, wynikające z ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.     W przypadku zaistnienia wady w rzeczy sprzedanej prosimy o powiadomienie Sprzedawcy 

telefonicznie 756445574 , drogą e-mail: a.dabrowski@florand.com.pl

a)     wskazanie przedmiotu reklamacji, 

b)    przekazania wszelkich informacje, w tym rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady kupionego produktu;

c)     przedstawienie żądania sposobu rozwiązania reklamacji (naprawa, wymiana, prośba o obniżeniu ceny, zwrot towaru);

d)    danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.

3.     W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie dodatkowo dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres – na koszt Sprzedającego – reklamowanego produktu.

4.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. 

5.     W przypadku żądania przez Klienta wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.     Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

7.     W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie dłużej niż 14 dni. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

8.     W przypadku wymiany lub naprawy reklamowanego produktu – koszt wysyłki leży po stronie Sprzedającego.

9.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. 

10.  Sprzedający zobowiązuje się, że oferowane na jego koncie produkty są pozbawione wad.

11.  Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz  sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)    nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)    nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)    nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)    została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

12.  Wada prawna powoduje odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

13.  Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

14.  Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

15.  Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta, że sprzedany produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (sprzedawcy, producenta i innych osób wprowadzających produkt do obrotu), jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

16.  Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży (obniżenie ceny, zwrot pieniędzy) wymagałoby nadmiernych kosztów.

17.  Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

18.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. 

19.  Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

20.  Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwy.